Zápis ze schůze č. 43

02.06.2022 09:59

 Stavební a nájemní družstvo Vinice, bytové družstvo

Sídlo: Stříbro, Masarykovo náměstí 1, PSČ 349 01

 

IČ: 25 23 59 74

 

Zápis

z jednání 43. členské schůze konané dne 23. 5. 2022

v prostorách restaurace West, Západní předměstí 1143, Stříbro 349 01

 

Přítomni:            Členové družstva:

viz. prezenční listina + zástupce města starosta p. Záhoř, zároveň jako zástupce SMMS

Program:            

 1. Zahájení.
 2. Volba orgánů členské schůze.
 3. Závěrečná zpráva o hospodaření.
 4. Transformace bytového družstva.
 5. Různé (náměty na opravy bytových domů), závěr.

 

Průběh jednání:

 1. Zahájení.

Členskou schůzi zahájil předseda družstva Ing. Miloslav Soukup, MBA. 

Po sečtení hlasů byla schůze prohlášena za usnášeníschopnou.  Celkový počet přítomných členů družstva po sečtení je 31, což odpovídá 62  % celkového počtu hlasů.

Předseda družstva dále seznámil členskou schůzi s programem jednání, který byl členy jednoznačně schválen. Přešel k návrhu orgánu členské schůze v bodu 2.

 

 1. Volba orgánů členské schůze.

Předseda družstva Ing. Soukup, MBA navrhl orgány členské schůze.

Schválené orgány členské schůze:

Předsedající:                      Ing. Miloslav Soukup, MBA                        

Zapisovatel:                       Mgr. Alena Tvrzická

Ověřovatel:                       p. Šimice

 

Návrh na usnesení:        Členská schůze souhlasí s navrženými orgány a navrženým programem viz. výše.

Výsledek hlasování:        pro 31, proti 0, zdržel se 0

 1. Závěrečná zpráva o hospodaření.

Ing. Soukup zopakoval informace o hospodaření družstva a účetní uzávěrce s tím, že všechny informace jsou vyvěšeny ve vchodech již od 29. 4. 2022, a případně jsou kdykoli k dispozici u Ing. Strýcové a budou zveřejněny v obchodním rejstříku. Členové schůze byli seznámeni s výdaji a s výsledkem hospodaření za rok 2021.

Návrh na usnesení:       Členská schůze schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021

Výsledek hlasování:        pro 29, proti 0, zdržel se 2

 

 

 

 

 

 1. Transformace bytového družstva.

Starosta města Stříbra p. Martin Záhoř přítomné seznámil se situací související s převodem majetku města na členy družstva. Ubezpečil, že město bude činit takové kroky vedoucí k převodu majetku, které co nejméně zatíží jednotlivé občany. Dotace je vypořádána u všech družstev, problém je u způsobu zdanění při převodu na družstva darem. Upozornil, že město vyjde maximálně vstříc Družstvu, respektive jednotlivým členům. Ing. Soukup informoval, že bude důležité některé činnosti společně konzultovat, jelikož budou na sebe činnosti města a družstva navazovat, tak aby příprava a realizace jednotlivých postupů byla v souladu. Nabídl panu starostovi za družstvo spolupráci. Ten vyjádřil součinnost se zástupci družstva a vyzval k jednání vedoucímu ke konečnému převodu. Informoval přítomné, že má mandát Rady města Stříbra k úhradě právních služeb spojených s převodem jednotlivých bytových jednotek u všech tří družstev. Zopakoval, že město předá nemovitý majetek tak, aby dostálo slibu a jednotlivé družstevníky to zbytečně finančně nezatížilo. Preference je snaha o jednotný postup u všech družstev. Odpovídal dále na dotazy kladené jednotlivými členy družstva.

Ohledně předpokládaných nákladů na jednu bytovou jednotku při převodu se dále vedla diskuze. Ing. Soukup upozornil, že v tuto chvíli je velmi předčasné hovořit o konečných cenách, jelikož jde o velmi složitý proces s několika možnostmi postupu a do konečné ceny převodu bude vstupovat hodně proměnných. Uklidňoval některé velmi hrubé a nadhodnocené odhady.

Pan Záhoř sdělil, že u bytového Družstva Sadová již práce na převodu započali a představil advokátní kancelář, která bude město v této věci zastupovat. Informoval, že město je připraveno práce na převodu majetku zahájit. Ohledně představení postupu a nastavení spolupráce navrhl schůzku za účasti zastupující kanceláře, předsedy a jeho samotného.

Odhadovaná doba realizace může být jeden rok s datem zahájení ihned.

 

 1. Různé
 1. V bodě různé se dále pokračovalo v diskuzi ohledně transformace družstva. Předseda upozornil na proces, který musí následovat po převodu majetku. Jde o vznik SVJ a upozornil na možnosti v případě, kdy bude vedle sebe koexistovat Družstvo i SVJ. Dále upozornil na závazky družstva, na kterých se musí intenzivně pracovat až do jejich úplného vypořádání a ukončení činnosti společnosti. Až v takovém případě může být družstvo úředně vymazáno z obchodního rejstříku. Nutnost legislativní - účetní likvidace společnosti (Družstva).

Předseda vyjádřil soulad se započatým postupem směřujícím k transformaci Družstva na SVJ. Upozornil, že družstvo je připraveno na součinnost s městem. Členové družstva vyjadřovali souhlas s převodem majetku do soukromého vlastnictví, ale zároveň vyjádřili obavy z vysoké ceny daně za samotný bezúplatný převod. S převodem majetku na Družstvo, nebo jednotlivé družstevníky ovšem souhlasí. Předseda zajistí součinnost s městem Stříbrem.

 

 1. Předseda přítomné dotázal a vedl diskuzi na téma čistota a úklid v bytových domech. Za měsíc květen byl úklid společných prostor zkušebně zajištěn družstvem. Předseda se v průběhu měsíce dotazoval jednotlivých členů na kvalitu úklidu i jejich názor na zajišťovanou službu. Reakce byly vždy kladné. V diskuzi se vyjádřili postupně jednotlivý členové v převážné většině s kladným hodnocením této služby. Obyvatelé vchodu č. 1457 vyjádřili se službou nesouhlas. V ostatních vchodech se vyjadřovali kladně.

Výhody úklidu společných prostor zajištěných Družstvem:

 • Zkušenost, že tam kde je tento způsob úklidu zajištěn, je slyšel pouze chvála na pohodlí, kdy není třeba sledovat kdo má kdy úklid provést.
 • Starší lidé, pro které je to náročné a nikdo to za ně neuklidí.
 • Velký počet stížností na sousedy, kteří nikdy neuklízí.

 

Návrh na usnesení:       Členská schůze schvaluje zajišťování úklidu společných prostor bytových domů družstvem.

Výsledek hlasování:        pro 24,  proti 5,  zdržel se 2

 

 

 1. Mimořádné splátky. Fixace končí v roce 2024. Momentálně je nutné doplatit z družstevního úvěru 3.400.000Kč a na kontě máme 1.400.000Kč prostředků. Po poradě s ekonomy se tyto prostředky, vzhledem k situaci a vysokým úrokům a nízké úrokové fixované sazbě 1,49%, použijí až těsně před ukončením fixace.
 2. Informace o zatékání do bytů u bytových domů 1456, 1461. Družstvo provede opravu.
 3. Holuby – pan Starosta byl informován o problematice hejna 30 holubů. Problém s jejich exkrementy, kterých je obrovské množství a ucpávají okapy i přes jejich velmi časté uklízení. Společně s hnízděním pak dochází nánosům, které způsobují zatékání do bytů. Problematika je řešena již několik let. Použity byli všechny humánní prostředky (Makety dravců, elektronické rušičky, namontované trny, uzavření možných prostor k hnízdění). Po diskuzi starosta přislíbil pomoc.
 4. Poplatek za vyhotovení smluv při prodeji 330 Kč za jednu. Důvodem je zvýšená administrativa družstva.
 5. Dlažba před vchody bude zajištěna.
 6. Likvidace stolu před domy. Odhlasováno, že se stůl nebude likvidovat.
 7. Předseda upozornil na skutečnost, že tři bytové domy 1457-1461 mají od počátku hlavní uzávěry vody v garážích. Požádal přítomné o souhlas s jejich vymístěním a zajištění vodovodu v přízemích (sekání a následné zednické práce). Přítomní souhlasili se stavebními pracemi s tím spojenými.
 8. Předseda informoval přítomné o rozúčtování vody v roce 2022 a 2021 kde došlo ze strany vodárny k odhadovaným odečtům z důvodu zatopení vodoměrné šachty.

 

Návrh na usnesení:       Členská schůze bere na vědomí informace uvedené v bodě různé a pověřuje předsedu představenstva k zajištění těchto činností.

Výsledek hlasování:        pro  29   , proti 0, zdržel se 2

 

Na závěr poděkoval předseda družstva všem za účast. 

Členská schůze byla ukončena v 19:30 hod.

 

Přílohy:

č.1 – prezenční listina

 

                          …………………………………………………………………………………..

Stavební a nájemní družstvo Vinice, bytové družstvo

Ing. Miloslav Soukup, MBA

 

 

Zapsala: Mgr. Alena Tvrzická                                    ………………………………………………

 

Ověřil: p. Libor Šimice                                                   ………………………………………………