zápis ze 40 čl.schůze

05.06.2017 12:14

 Stavební a nájemní družstvo Vinice, bytové družstvo

Sídlo:  Stříbro, Masarykovo náměstí 1, PSČ 349 01

 

Tel.:  +420 725 797 310                   e-mail:   soukupm@plzen.eu                   IČ: 25 23 59 74

 

Zápis

z jednání 40. členské schůze konané dne 17. května 2017

v prostorách salonku restaurace „U Kubinců“, Západní předměstí 1036, Stříbro

 

Přítomni:             Členové družstva:

viz. prezenční  listina

Omluveni: zástupce města místostarosta p. Záhoř, zástupce SMMS ing. Frič

Program:            

 

  1. Zahájení.
  2. Volba orgánů členské schůze.
  3. Závěrečná zpráva o hospodaření.
  4. Smlouvy o smlouvách budoucích kupních.
  5. Transformace Družstva (informace o ukončení dotace).
  6. Různé, závěr.

 

Průběh jednání:

K bodu 1:

Zahájení:                            

Členskou schůzi zahájil předseda družstva Ing. Miloslav Soukup, MBA. 

Po sečtení hlasů byla schůze prohlášena za usnášeníschopnou.  Celkový počet přítomných členů družstva po sečtení je  28, což odpovídá  56  % celkového počtu hlasů.

Předseda družstva dále seznámil členskou schůzi s programem jednání, který byl členy jednoznačně schválen. Přešel k návrhu orgánu členské schůze v bodu 2.

 

K bodu 2:

Předseda družstva Ing. Soukup navrhl orgány členské schůze.

Schválené orgány členské schůze:

Předsedající:                     Ing. Miloslav Soukup, MBA                       

Zapisovatel:                       Ing. Kašík Milan

Ověřovatel:                       pí Benešová

Návrh na usnesení:        Členská schůze souhlasí s navrženými orgány a navrženým programem viz.                                           výše.

Výsledek hlasování:       pro  28, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3:

Ing. Soukup zopakoval informace o hospodaření družstva a účetní uzávěrce s tím, že všechny informace jsou vyvěšeny ve vchodech, jsou kdykoli k dispozici u Ing. Strýcové a vyvěšeny na stránkách družstva. Členové schůze byli seznámeni s výdaji a s výsledkem hospodaření za rok 2016.

Návrh na usnesení:       Členská schůze schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016

Výsledek hlasování:       pro 26, proti 0, zdržel se 2 

K bodu 4:

Smlouvy o smlouvách budoucích kupních.

Předseda představenstva přítomné seznámil se situací související s převody a přechody práv členů družstva. Seznámil přítomné se situací nesprávných postupů, jež byly zažity a správným procedurální postupem. Přítomné seznámil s kroky, které v této záležitosti učinil. Důležitost správného postupu při převodu práv zdůraznil především s blížící se situací při ukončení dotace a následném převodu bytů do soukromého vlastnictví. Připomněl, že všichni členové, kteří koupili práva k bytové jednotce již od původního vlastníka, musí mít vyhotovenu a schválenu novou Smlouvu o investičním příspěvku a budoucí smlouvě kupní. Jelikož jde o smlouvu kde účastníkem práv je i město Stříbro a jde o převod nemovitého majetku, musí být pro její platnost schválena zastupitelstvem města. Dále  přítomné informovat, že pro transformaci družstva je nutné doplnit ustanovení , jehož principem je zamezit odchodu členů z družstva bez vyrovnání. Předložil přítomným k podpisu návrhy smluv o investičním příspěvku a dodatek k této smlouvě. Dále předložil k podpisům i smlouvu nájemní, která končí k poslednímu dni v roce. Po shromáždění podepsaných smluv dojde k jejich předložení ke schválení zastupitelstvem a radou města.

 

K bodu 5:

Transformace družstva

Předseda družstva připravil a prezentoval seminář k budoucnosti družstva. Seznámil přítomné s možnostmi transformace na SVJ., rozdíly mezi oběma právními formami, výhody i nevýhody. Seznámil přítomné i s těžkostmi transformace, složitostí všech potřebných úkonů a jejich finanční náročností. Seznámil přítomné, že ve spolupráci s MmR požádal město aby zažádalo o zkrácení vázací lhůty poskytnuté dotace s tím, že žádosti podle informací úředníků MmR by mělo být vyhověno a k ukončení dojít v poměrně krátké době. Proto považuje za důležité být na takovou možnost připraveni. Prezentaci započal historickým exkursem, shrnutím vydařené revitalizace a dále pokračoval s porovnáním správy jednotlivých práv. forem. Dále pokračoval představením jednotlivých variant, jejich obtížnostmi, úskalími přednostmi a ekonomickou náročností. Na závěr shrnul jednotlivé možnosti a poděkoval za pozornost.

Prezentace je přílohou zápisu

K bodu 6:

V bodě různé se dále pokračovalo v diskuzi ohledně transformace družstva.

Na závěr poděkoval předseda družstva všem za účast. 

 

Členská schůze byla ukončena v 20:00 hod.

 

Přílohy:

č.1 – rrezenční listina

č.2 - účetní uzávěrka a rozvaha 2016

č.3 - prezentace k Transformaci družstva

                                              

-------------------------------------------------------------------

Stavební a nájemní družstvo Vinice, bytové družstvo

předseda družstva

Ing. Miloslav Soukup, MBA

 

 

Zapsal: Ing. Kašík Milan                                                ………………………………………………

 

Ověřil:  pí Benešová                                                      ………………………………………………