Zápis + další informace

22.09.2014 12:16

Dobrý den všem,

posílám informaci ohledně hluku způsobeného klimatizační jednotkou, jež je umístěna na plášti budovy Lesů České republiky. Dnes jsem kontaktoval osoby, které mají na starosti správu budovy, a bylo mi přislíbeno, že v nejbližší době dojde k servisu jednotky a nalezení způsobu vypínání.

S pozdravem

 

Dále informace o opravách plynových kotlů. V poslední době se množí dotazy ohledně kontrol a oprav plynových kotlů. Stížnosti směřující na pana Třísku, který odmítá jezdit k opravám. Osobně jsem kontaktoval pana Třísku a ten mi věc vysvětlil tak, že hlavním důvodem je, že nedochází ke každoroční kontrole a čištění kotlů. Sjednal jsem si s ním schůzku a s výsledkem Vás budu informovat.

 

Problém s příjmem některých programů v bytovém domě 1460 vyřešen.

 

Problém s ulomeným víkem vodoměrné šachty vyřešen.

 

Došlo k ukončení spolupráce se SMMS k 31.12. 2014 o dalším budete informováni. Dojde k zavedení jiného systému řešení problémů.

 

S pozdravem Váš předseda

Zápis ze schůze

 

 Stavební a nájemní družstvo Vinice, družstvo

Sídlo:  Stříbro, Masarykovo náměstí 1, PSČ 349 01

 

Tel.:  +420 725 797 310                   e-mail:   soukup@plzen.eu                      IČ: 25 23 59 74

 

Zápis

z jednání 35. členské schůze konané dne 17. září 2014

od 18.00 hod. v prostorech bytového domu Na Vyhlídce 1455, Stříbro

 

Přítomni:             Členové družstva: 28

viz. prezenční  listina

 

Program:             1. Zahájení.

                               2. Volba orgánů členské schůze.

                               3. Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2013, řešení ztráty.

                               4. Různé, závěr.

 

Průběh jednání:

K bodu 1:

Zahájení:                            

Členskou schůzi zahájil předseda družstva Ing. Miloslav Soukup. 

Po sečtení hlasů byla schůze prohlášena za usnášeníschopnou.

Předseda družstva dále seznámil členskou schůzi s programem.

 

K bodu 2:

Předseda družstva Ing. Soukup navrhl orgány členské schůze.

Schválené orgány členské schůze:

Předsedající:                     Ing. Miloslav Soukup                   

Zapisovatel:                      Ing. Kašík

Ověřovatel:                       Rambousková Věra

 

Návrh na usnesení:        Členská schůze souhlasí s navrženými orgány viz. výše.

Výsledek hlasování:      pro  28, proti 0, zdržel se 0

 

 

K bodu 3:

Ing. Soukup vysvětlil, že družstvo je obchodní společností a ztráta, kterou vytvořilo je pouze z finančních transakcí. Členové schůze byli seznámeni s  výdaji a s výsledkem hospodaření za rok 2013 (viz. příloha). Družstvo za rok 2013 vytvořilo ztrátu ve výši 1949,34 Kč. Byl podán návrh převést ztrátu na účet neuhrazených ztrát minulých let (viz. příloha). Členská schůze byla dále seznámena se stavy fondů oprav k datu  31. 12. 2013 (viz. příloha).

 

Návrh na usnesení:       Členská schůze schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013 - ztrátu ve výši 1949,34 Kč a převod ztráty v plné výši na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Výsledek hlasování:      pro 28, proti 0, zdržel se 0  

 

 

 

K bodu 4:

Pan Šimice na minulé schůzi požádal o vysvětlení rozdílu mezi mandátní smlouvou a smlouvou servisní. Dále o výčet prací, které na základě těchto smluv SMMS pro družstvo provádí.

Ing. Soukup dotaz zodpověděl a uvedl, že jedná se SMMS o úpravě smluv.  Ing. Soukup informoval přítomné, že se bohužel úprava smluv nepodařila a došlo k ukončení smluvního vztahu se SMMS s.r.o. dohodou dne 31. 12. 2014. Změna nebude mít žádný vliv na způsoby úhrad a nijak neovlivní zaběhnuté platby.

 

Ing. Soukup informoval přítomné o možnosti zavedení optických kabelů do jednotlivých budov a s tím spojené provozování internetu. Osloven byl dvěma firmami, které projevili tímto způsobem zájem provozovat internetové služby v družstvu. V obou případech to pro družstvo neznamená žádné náklady na zřízení, ani pozdější provoz. Předseda družstva se tedy rozhodl umožnit vstup oběma investorům, s tím, že jednotlivá připojení se budou projednávat individuálně s jednotlivými členy a bude záležet čistě na jednotlivých členech, zda a u koho budou tuto službu využívat.

 

Dále přítomné upozornil na konání příští schůze, která se dle předpokladů bude konat v listopadu, dle časových možností notáře. Na této schůzi se bude projednávat především nutná změna ve stanovách družstva a volba předsedy a místopředsedy družstva.

 

Na internetové stránky družstva bylo umístěno „desatero“ pro úspory na topení.

 

Členská schůze byla ukončena v 19,20 hod.

 

                                              

-------------------------------------------------------------------

Stavební a nájemní družstvo Vinice, družstvo

předseda družstva

Ing. Miloslav Soukup, MBA

 

 

Zapsal: ing. Kašík Milan                                               ………………………………………………

 

Ověřil:  Rambousková Věra                                       ………………………………………………