Schůze družstva

29.05.2014 14:12

 Stavební a nájemní družstvo Vinice, družstvo

Sídlo:  Stříbro, Masarykovo náměstí 1, PSČ 349 01

 

Tel.:  +420 725 797 310                   e-mail:   soukup@plzen.eu                       IČ: 25 23 59 74

 

Zápis

z jednání 34. členské schůze konané dne 28. května 2014

od 18.00 hod. na Radnici, Masarykovo náměstí č. p. 1, Stříbro

 

Přítomni:       Členové družstva: 18

hosté: pí Alena Macáková

viz. prezenční  listina

 

Program:             1. Zahájení.

                               2. Volba orgánů členské schůze.

                               3. Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2013, řešení ztráty.

                               4. Možnosti v otázce zateplení budovy.

                               5. Problematika obnovy a provozu budovy.

                               5. Různé, závěr.

 

Průběh jednání:

K bodu 1:

Zahájení:                             Členskou schůzi zahájil předseda družstva Ing. Miloslav Soukup.  Po sečtení hlasů byla schůze prohlášena za neusnášeníschopnou. Účetní závěrka za rok 2013 bude schválena na podzimní členské schůzi.

 

Předseda družstva dále seznámil členskou schůzi s programem.

 

K bodu 2:

Předseda družstva Ing. Soukup navrhl orgány členské schůze.

Schválené orgány členské schůze:

                               Předsedající:                     Ing. Miloslav Soukup                    

                               Zapisovatel:                       Alena Macáková

                               Ověřovatel:                       Libor Šimice

 

K bodu 3:

Ing. Soukup vysvětlil, že družstvo je obchodní společností a ztráta, kterou vytvořilo je pouze

z finančních transakcí.  Paní Macáková seznámila členy s výdaji za rok 2013.

Pan Šimice požádal o vysvětlení rozdílu mezi mandátní smlouvou a smlouvou servisní. Dále o výčet

prací, které na základě těchto smluv SMMS pro družstvo provádí. Ing. Soukup dotaz zodpověděl a

uvedl, že jedná se SMMS o úpravě smluv.

 

Ing. Soukup informoval členy, že zatím nemá výsledek jednání s městem. Ze schůzky byl

pořízen zápis a požadavky družstva budou projednány zastupitelstvem. Město má dle katastru

nemovitostí třetinový podíl na bytových domech a v tomto poměru družstvo požaduje rozdělení

dosud vybraného (cca 700 tis.) i budoucího nájemného. Bylo navrženo jednorázové vyrovnání, ale

jsou i jiné možnosti vyrovnání. Stejným poměrem by se město mělo podílet na platbách fixních

nákladů, např. pojištění, revize apod. Družstvo argumentuje nedostatečným dohledem nad kvalitou

stavby i nedořešenou technickou infrastrukturou. Ing. Soukup slíbil, že výsledek jednání s městem

bude ve prospěch družstva.

K bodu 4 a 5:

  • Paní Stará se ptala na možnost zkrácení lhůty 20ti let pro převod bytů do osobního vlastnictví. Ing. Soukup  zjistil, že pro ND Vinice za současné legistivy zkrátit dobu nelze, kvůli dotačnímu titulu (dotace byla poskytnuta i na TI). Možná v budoucnu bude možné podat žádost o zkrácení lhůty. Do té doby je nutné promyslet ukončení poměrů v družstvu (ideální by byl převod všech bytů do osobního vlastnictví, ale může nastat situace, že některý člen nebude souhlasit, pak by muselo zůstat družstvo a vedle něj by fungovalo společenství vlastníků, převod družstva na jinou formu je dlouhodobá záležitost).

 

  • Problematika balkonů: Ing. Soukup v současné době řeší havarijní stav balkonů. Objednal firmu, která uvede balkony do stavu, který neohrožuje chodce. Dále je naplánovaná kompletní oprava balkonů - Ing. Soukup nechal vypracovat projet u pí Havířové. Přibližná cena je zatím stanovena na 20 tis. za jeden balkon a zahrnuje odkrytí dlažby, zaizolování, pokládku nové dlažby a změnu ukotvení zábradlí (které způsobuje stékání vody pod dlažbu). Družstvo bude požadovat po městě příspěvek na opravu balkonů.

 

  • Zateplení: Ing. Soukup nechal zpracovat cenovou nabídku na celkovou regeneraci a financování bytového domu, která zahrnuje: rekonstrukci balkonů, zateplení bytových domů včetně výměny okapů opravy komínů a úpravy hromosvodů s celkovými náklady cca 5 mil. Kč. Ing. Soukup do příští schůze podrobně prostuduje nabídku auditorské a poradenské firmy JM servis. Pro letošní rok není žádný dotační titul, který by mohlo družstvo použít (pouze na rodinné domy). V roce 2015 se předpokládá zahájení „zelené úsporám“. Je třeba se na případné čerpání dotace předem připravit – energetický audit, projekt, vypočtená úspora na vytápění (zda by se na dotaci vůbec dosáhlo). Další možností financování je úvěr.

 

  • Nový občanský zákoník: Družstvo by mělo do 30. 6. 2014 upravit stanovy dle nového zákona. Odloženo na podzimní schůzi (jedná se o menší úpravy stávajících stanov). S dostatečným předstihem bude vyvěšen návrh nových stanov k prostudování. Ke schválení bude nutný souhlas 2/3 členů. O úpravu stanov se postará Ing. Soukup.

 

  • Smlouvy o investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě: Tyto smlouvy musí schvalovat zastupitelstvo, které jediné může rozhodovat o budoucím odprodeji bytu. Smlouva musí být vyhotovená i pro nové členy družstva, kteří byt získali koupí členského podílu trojdohodou (nový člen v ní přebírá práva a povinnosti, ale je nutné nové vyhotovení smlouvy a její schválení v orgánech města) Družstvo požádalo město, aby skutečnost napravilo a prostřednictvím zastupitelstva smlouvy odsouhlasilo (dle poskytnutého seznamu).

 

  • Na podzimní schůzi se budou schvalovat stanovy, závěrka a konat volby nového předsedy a místopředsedy. Ing. Soukup doporučil, aby členové zvážili i možnost jiného místopředsedy než města (problémy se změnami po volbách). Variantou je, aby město bylo třetím členem představenstva, jehož podpis nebude na dokumentech nutný, ale kontrolu a možnost rozhodovat by mělo stejnou.

 

K bodu 6:

  • Holubi: v současné době se testují plašičky holubů, dále budou umístěny bodce (potřeba plošiny – s montáží bude provedeno čištění gajgrů, okapů.)

 

  • p. Schimmer – zateplení domu po montáži větracích štěrbin nemá smysl. Někteří si větrací štěrbiny zaslepily kvůli úniku tepla. Prvotně by se mělo řešit utěsnění oken. Ing. Soukup oponoval, že prioritou je oprava balkonů a dále oprava opadající omítky fasády (cena za opravu fasády se zateplením je jen o málo vyšší než bez zateplení).

Okenní štěrbiny byly namontovány na doporučení revizního technika z důvodu bezpečnosti, který jinak odmítl provést revizi s odkazem na stanovené normy, (potvrdila pí Stará). Tento způsob přívodu vzduchu ke kotlům byl nejvhodnější a cenově přijatelný. 

 

  • Na stránky družstva bude umístěno „desatero“ pro úspory na topení.

 

Členská schůze byla ukončena v 19,20 hod.

 

                                              

-------------------------------------------------------------------

Stavební a nájemní družstvo Vinice, družstvo

předseda družstva

Ing. Miloslav Soukup

 

 

Zapsala: Alena Macáková                                           ………………………………………………

 

Ověřil:                                                                                 ………………………………………………