28.07.2014 14:23

Jednání s městem

Vážení sousedé

Dne 14.5. 2014 jsem měl jednání s představiteli města ohledně problematiky družstev. Toto jednání bylo již několikáté a reflektovalo ty nejzávažnější problémy, které nejdou vyřešit bez vyjádření města. Jde tedy o problémy, ve kterých hraje město Stříbro svou roli. Bohužel než došlo k odsouhlasení zápisu a jeho zoficiálnění utekla dost dlouhá doba a podle nynějšího postupu města to vypadá, že se problematika překlene do dalšího volebního období. Pro ty, co zajímá dění kolem družstva přikládám zápis.

 

S přáním hezkého dne

Ing. Miloslav Soukup, MBA

Předseda družstva

 

 

 

Zápis z jednání k problematice stavebního a nájemního družstva Vinice ze dne 14.05.2014  

 

Přítomni:    Dr. Červený, Ing. Botek, Ing. Bartoňková, Ing. Kašík, Ing. Soukup, Ing. Frič, Nováková   

 

 

Dr. Červený přivítal přítomné a zahájil jednání.  

 

Dr. Červený prošel zápis z minulého jednání k této problematice a informoval, že závěr dnešního jednání by měl být podklad pro zpracování materiálu ke schválení pro Zastupitelstvo města Stříbra (dále jen „Změ“). 

Na minulém jednání dal předseda družstva ke zvážení další setrvání SMMS jako člena družstva – jedná se o vyjádření ze strany družstva, město k tomuto prozatím nezaujalo žádné stanovisko, rozhodnout by mělo Změ.

Dr. Červený informoval, že dle nového zákona mají mít všechna družstva do 30.06.2014 předělané stanovy.

Na minulém jednání došlo k upozornění Mgr. Nenutila na možné zkrácení udržitelnosti projektu vycházející ze změn v legislativě v kompetenci MMR.

Ing. Soukup podal informace z MMR – v případě družstva Vinice není zkrácení udržitelnosti  zatím možné, vzhledem k dotaci na infrastrukturu. U ostatních družstev je zkrácení udržitelnosti možné.

K bodu 5) z minulého jednání – Smluvní ujednání, vyplývající ze smlouvy mezi městem Stříbrem a družstvem – podmínka, vyplývající z této smlouvy – uvolnění vlastních finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč ve prospěch družstva na dobudování TI – částka byla proplacena.

 

 

Diskuse k dané problematice:

Ing. Soukup:

 • co se týká účetních hodnot – tam je vše jasné
 • co se týká technických věcí, není vše vysvětleno
 • došlo ke sdružené investici, na které se podílelo jak družstvo,  tak město a byla na ni poskytnuta dotace. Není mu ale jasné majetkoprávní vypořádání. Neexistuje žádná smlouva k vypořádání, co se infrastruktury týká. Nejsou vystaveny žádné faktury, které by konkretizovaly, co přesně bylo vystavěno. Existuje pouze obecná faktura, kdy družstvo platilo firmě TAZATA.
 • infrastruktura (vodovody a kanalizace) byla v délce vybudování  předána městem do VHS
 • rozumí tomu tak, že družstvo vlastní podíl z celé infrastruktury, která byla vybudována – nejedná se o přípojky. Z kolaudačního rozhodnutí vyplývá, že vlastníkem je družstvo, ale takto to být nemůže, protože dotaci získalo město.
 • v současné době nelze říci, co přesně družstvo platilo, proč to platilo, ani jestli část platila i ostatní družstva, protože z dokumentace vyplývá, že se jedná o celou infrastrukturu, která je pro všechny družstva, ale hrazena byla pouze z I. etapy.
 • má k dispozici takové dokumenty, z kterých vyplývá pouze to, že dotace byla ve výši 2 mil. Kč, 1,9 mil. Kč platilo družstvo a město platilo 1 mil. Kč, který byl předmětem přesunů (bod 5) z minulého jednání).
 • návrh řešení – družstvo je ochotné formou darovací smlouvy převést neidentifikovatelnou část infrastruktury na město

 

Ing Botek: 

 • souhlasí s Ing. Soukupem – nedá se přesně dohledat, co přesně je družstva a co města
 • jsou ještě další věci, které jsou vyřazeny z majetku, které se týkají kanalizace Na Vinici – 24 bytových jednotek, vyřazených v roce 2004
 • vyřazený majetek:

vodovod – 378.650 Kč – město pořídilo v r. 2001 a vyřadilo v r. 2004

kanalizace – 588.727 Kč – město pořídilo v r. 2001 a vyřadilo 2004

kanalizace – 1.684.107, 80 Kč – město pořídilo 2001 a vyřadilo 2005

 

Ing. Soukup:

 • z technicko-ekonomických údajů VaK KV je uvedeno, že se jedná o 72 bytových jednotek – tzn. bytové jednotky družstva Vinice + bytové jednotky ostatních družstev – tzn. že družstvo Vinice zaplatilo infrastrukturu pro všechny etapy
 • infrastruktura je pravděpodobně fyzicky vložena do VHS celá, ale účetně ji má vedenou stále družstvo
 • družstvo nemá problém s převedením účetní hodnoty na město, tak, aby bylo vše v pořádku – jedná se o 1.800.000 Kč, které má účetně družstvo – jakým způsobem se vše udělá, bude záležet na domluvě.

 

Dr. Červený:

 • město se pokusí najít způsob, aby se účetní hodnota převedla a vše bylo legislativně v pořádku

 

 • k závěru z minulého jednání:

Ing. Soukup podal informace k bodu 4) – prověření nutnosti schválení jednotlivých smluv o investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě v případě převodu či přechodu členských práv Změ – při prodávání členských práv nájemníků byly sepisovány smlouvy, které nebyly schvalovány Změ – je ale nutné schválení těchto smluv Změ.

Návrh řešení – družstvo připraví ve spolupráci se SMMS soupis lidí, kterých se toto týká a MěÚ zajistí dle těchto podkladů předložení tohoto materiálu ke schválení Změ – nejlépe do září 2014.

 • daň z nemovitosti – družstvo je 2/3 majitel bytů, ale daň z nemovitosti platí i z 1/3 majetku, kterou vlastní město – jedná se o 13.000 Kč ročně.
 • Ing. Bartoňková upozornila, že je ze zákona dáno, že město ve svém katastru daň z nemovitosti neplatí.
 • Ing. Frič – jde o to, zda je daň z nemovitosti opravdu vyměřena za celý majetek nebo pouze za 2/3, které vlastní družstvo.
 • Ing. Soukup k bodu 3) – výběr nájemného – vlastníci jsou 1/3. a 2/3., ale nájemné se dělí napůl – dle názoru Ing. Soukupa je toto chyba.
 • Další chybu vidí Ing. Soukup v tom, že město vybralo za 10 let cca 750.000 Kč, ale zpátky do majetku družstva nic nedalo. Upozornil na to, že pokud by stav nemovitosti byl v pořádku, družstvo by tyto peníze nechtělo, ale stav nemovitosti je žalostný.
 • Upozornil, že družstvo musí platit pojištění nemovitosti, revize, ale město se na tomto, jako třetinový vlastník, nepodílí. 

Jedná se pravděpodobně o politické rozhodnutí, jak bude město dál postupovat. 

Družstvo má nějaké návrhy, jak se s městem vyrovnat:

Uvedení do takového stavu, aby vše bylo korektní – tzn. pokud má někdo třetinu vlastnictví, tak vybírá pouze třetinu nájemného a podílí se stejným podílem i na nákladech s tím spojených – náklady, za věci, které jsou ze zákona povinné – revize, pojištění, daň z nemovitosti. Družstvo hradí toto vše za celý objekt, nikoliv pouze za 2/3.

 • Dr. Červený informoval, že tuto problematiku přednese na Rmě a že se město pokusí hledat řešení.
 • Ing. Soukup informoval, že částka, kterou je družstvo schopno zpětně vyčíslit je cca 750.000 Kč.
 • Ing. Bartoňková se kvůli dani z nemovitosti dotázala na č.p. družstva Vinice – jedná se č.p.: 1454 – 1457, 1460, 1461.
 • Ing. Soukup opětovně upozornil, že povinné náklady převyšují částku vybraného nájemného. Vybrané nájemné za rok je cca 57.000 Kč.

 

Na závěr proběhla diskuse k dané problematice.

 

 

 

 

Závěr:

 • Ing. Bartoňková – mělo by se vyřešit otázka nájemného i do budoucna – ne pouze vyřešit nájemné zpětně.
 • 1) Ing. Soukup navrhuje jako řešení  2 body k nájemnému:

a) Narovnání do budoucna – třetinový vlastník = třetinové nájemné + třetinu  provozních s tím spojených nákladů  max. však do výše vybraného nájemného –  uzavření dodatku ke smlouvě o sdružení prostředků a spolupráci při nájemní bytové výstavbě – kde bude vše řádně uvedeno.

b) Narovnání dluhu z minulosti – nemusí se jednat o finance. Družstvo chce znát postoj města k této problematice: uznání - neuznání dluhu.

 • Ing. Soukup připomněl , že družstvo zaujalo obdobně vstřícný přístup k problematice města při řešení  vlastnictví  TDI.
 • 2) Družstvo připraví ve spolupráci se SMMS soupis lidí, kterých se týká převod členských práv v družstvu a MěÚ zajistí dle těchto podkladů předložení tohoto materiálu ke schválení Změ – nejlépe do září 2014.
 • 3) Dr. Červený přednese problematiku ohledně vybírání nájemného na Rmě.

 

 

 

 

 

Zápis provedla: Nováková

—————

Zpět


Kontakt

´Stavební a nájemní družstvo Vinice´, bytové družstvo

SÍDLO:
Stříbro, Masarykovo nám. 1
PSČ 34901
IČO: 25 23 59 74
KONTAKTNÍ ADRESA:
Ing. Miloslav Soukup, MBA
Stříbro, Na Vyhlídce 1455, PSČ 34901