41. členská schůze

07.01.2020 09:30

 Stavební a nájemní družstvo Vinice, bytové družstvo

Sídlo:  Stříbro, Masarykovo náměstí 1, PSČ 349 01

 

Tel.:  +420 725 797 310                   e-mail:   soukupm@plzen.eu                   IČ: 25 23 59 74

 

Zápis

z jednání 41. členské schůze konané dne 14. listopadu 2019

v prostorách salonku restaurace „U Kubinců“, Západní předměstí 1036, Stříbro

 

Přítomni:             Členové družstva:

viz. prezenční  listina

Omluveni: zástupce města místostarosta p. Záhoř, zástupce SMMS

Program:            

 

 1. Zahájení.
 2. Volba orgánů členské schůze.
 3. Závěrečná zpráva o hospodaření.
 4. Volba představenstva.
 5. Volba kontrolní komise.
 6. Transformace Družstva.
 7. Různé (náměty na opravy bytových domů), závěr.

 

Průběh jednání:

 1. Zahájení.

Členskou schůzi zahájil předseda družstva Ing. Miloslav Soukup, MBA. 

Po sečtení hlasů byla schůze prohlášena za usnášeníschopnou.  Celkový počet přítomných členů družstva po sečtení je  34, což odpovídá  68  % celkového počtu hlasů.

Předseda družstva dále seznámil členskou schůzi s programem jednání, který byl členy jednoznačně schválen. Přešel k návrhu orgánu členské schůze v bodu 2.

 

 1. Volba orgánů členské schůze.

Předseda družstva Ing. Soukup navrhl orgány členské schůze.

Schválené orgány členské schůze:

Předsedající:                     Ing. Miloslav Soukup, MBA                       

Zapisovatel:                       Ing. Kašík Milan

Ověřovatel:                       p. Šimice

 

 

Návrh na usnesení:        Členská schůze souhlasí s navrženými orgány a navrženým programem viz. výše.

Výsledek hlasování:       pro  34, proti 0, zdržel se 0

 

 1. Závěrečná zpráva o hospodaření.

Ing. Soukup zopakoval informace o hospodaření družstva a účetní uzávěrce s tím, že všechny informace jsou vyvěšeny ve vchodech, jsou kdykoli k dispozici u Ing. Strýcové a vyvěšeny na stránkách družstva. Členové schůze byli seznámeni s výdaji a s výsledkem hospodaření za rok 2017 a 2018.

 

Návrh na usnesení:       Členská schůze schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a 2018

Výsledek hlasování:       pro 34, proti 0, zdržel se 0

 

 

 

 

 1. Volba představenstva.

Ing. Soukup vysvětlil, že vzhledem k omluvené absenci notáře se volba odkládá na program příští schůze. Důležitost tématu se ovšem prodiskutovalo a byli osloveni někteří jednotlivci, tak aby měli dostatek času si kandidaturu rozmyslet.

 

 

 

 

 1. Volba kontrolní komise

Ing. Soukup vysvětlil, že vzhledem k omluvené absenci notáře se volba odkládá na program příští schůze. Důležitost tématu se ovšem prodiskutovalo a byli osloveni někteří jednotlivci, tak aby měli dostatek času si kandidaturu rozmyslet.

 

Ing. Soukup informoval přítomné o důležitosti kontrolní komise a nutnosti její volby na další funkční období. Především z důvodu transparentnosti veškerých úkonů.

 

 1. Transformace družstva

Předseda představenstva přítomné seznámil se situací související s převody a přechody práv členů družstva. Seznámil přítomné se situací nesprávných postupů, jež byly zažity a správným procedurální postupem. Přítomné seznámil s kroky, které v této záležitosti učinil. Zopakoval situaci, kolem převodu vlastnictví a informoval, že byly v tomto roce vráceny městem podepsané smlouvy o investičním příspěvku a budoucí smlouvě kupní.

Přítomné seznámil s informacemi, které vyplynuli z mnohých jednání s městem. Upozornil, že město spolupracovalo na situaci kolem transformace družstev a snaží se majetek předat tak aby dostálo slibu a jednotlivé družstevníky to zbytečně finančně nezatížilo. Celkově jde o velmi složitý proces s několika možnostmi jakým směrem se vydat. Preference je snaha o jednotný postup u všech družstev. Momentálně se vedou jednání o možnostech jak dále postupovat.

Dotace je vypořádána u všech družstev, problém je u způsobu zdanění při převodu na družstva darem. Předseda přítomné informoval, že se problematikou zabýval z profesního hlediska a městu nabídl pomoc jako soukromá osoba s odborným výběrem správné varianty, zatím smlouva podepsána nebyla.

 

 1. Různé

V bodě různé se dále pokračovalo v diskuzi ohledně transformace družstva.

Vedla se diskuze ohledně seřízení těsnosti oken. Domluveno bylo kontaktování p. Zíky, který se nabídl okna seřídit s tím, že v případě většího počtu oken dojde k proplacení nákladů.

Upozorněno bylo na problematiku holubích exkrementů, které zanášejí místa kolem komínů a dochází k zatékání do bytů. Správce upozornil na vážnost problematiky likvidace holubího trusu, jenž je zdrojem mikrobů, plísní, parazitů a nejrůznějších alergenů a je vysoce infekční. Jeho likvidace je nebezpečná, je důležité dodržení určitých bezpečnostních postupů a jde tedy finančně náročné práce. Nicméně bylo po diskuzi stanoveno, že vyčištění střech je velmi důležité a bude nutné je min jednou ročně provést.

Bylo upozorněno i na hnízdění na budově lesů ČR.

Diskutováno bylo i o plánovaných investičních akcích a opravách.

Minulý rok předseda představenstva zajistil kontrolu vnitřních rozvodů plynu s tím, že bylo zajištěno natření rozvodů, tak aby nedocházelo k jejich korozi. V případě prvního patra bytového domu 1460, kde došlo k rozsáhlejší korozi, se nedaří sehnat zhotovitelskou firmu na jejich výměnu.  Osloveno bylo 5 firem, s tím že dvě provedli šetření na místě a dohodnuto bylo zaslání cenové nabídky. Zatím bohužel bez odezvy. Předseda představenstva bude i nadále v této věci konat a osloví další odborné firmy.

 

 

 

 1. Stížnosti na kluzkost dlažby. Téma prodiskutováno. Dohodnuto bylo, že dlažba umístěná v přízemích nebude vyměněna.
 2. Ucpané gajgry se překontrolují, nicméně předseda upozornil, že nedávno došlo k jejich čištění.
 3. Místo v přízemí pod schodištěm, bude ve všech vchodech zazděno, tak aby vznikl nový odkládací prostor se zamykatelnými dveřmi.
 4. Před bytovými domy 1457, 1460 a 1461 dojde k demontáži staré dlažby a železné rohože a výstavby nové dlažby před vchody.
 5. Předseda představenstva, bude reklamovat zatékání do balkonu v prvním patře ve vchodě 1461.

Výsledek hlasování:       pro 33, proti 0, zdržel se 1

Na závěr poděkoval předseda družstva všem za účast. 

Členská schůze byla ukončena v 20:00 hod.

 

 

Přílohy:

č.1 – prezenční listina

č.2 - účetní uzávěrka a rozvaha 2017 a 2018

                                              

…………………………………………………………………………………..

 

Stavební a nájemní družstvo Vinice, bytové družstvo

předseda představenstva

Ing. Miloslav Soukup, MBA

 

 

Zapsal: Ing. Kašík Milan                                                ………………………………………………

 

Ověřil:  p. Šimice                                                             ………………………………………………