36.členská schůze zápis

22.12.2014 19:44

 Stavební a nájemní družstvo Vinice, družstvo

Sídlo:  Stříbro, Masarykovo náměstí 1, PSČ 349 01

 

Tel.:  +420 725 797 310                   e-mail:   soukup@plzen.eu                       IČ: 25 23 59 74

 

Zápis

z jednání 36. členské schůze konané dne 16. prosince 2014

od 18.00 hod. na Radnici, Masarykovo náměstí č. p. 1, Stříbro

 

Přítomni:             Členové družstva: 28

viz. prezenční  listina

 

Program:            

 

 1. Zahájení.

 2. Volba orgánů členské schůze.

 3. Volba představenstva družstva.

 4. Volba kontrolní komise družstva.

 5. Revitalizace budov – dotace.

 6. Informace o stanovách.

 7. Různé, závěr.

   

   

  Průběh jednání:

  K bodu 1:

  Zahájení:                            

  Členskou schůzi zahájil předseda družstva Ing. Miloslav Soukup, MBA. 

  Přivítal přítomné členy, místostarostu města Stříbra p. Martina Záhoře a hosty z družstva Stavební a nájemní družstvo Vyhlídka.

  Po sečtení hlasů byla schůze prohlášena za usnášeníschopnou.  Celkový počet přítomných, spolu se zástupci právnických osob (statutáři) a po sečtení plných mocí, byl 34 což odpovídá 68 % celkového počtu hlasů.

  Předseda družstva dále seznámil členskou schůzi s programem. Upozornil na prezentaci týkající se revitalizace budov, informace o probíhajících jednáních s městem a dále informoval, že došlo k ukončení  vinkulace a vyjmutí zástavy vůči bance.

   

  K bodu 2:

  Předseda družstva Ing. Soukup navrhl orgány členské schůze.

  Schválené orgány členské schůze:

  Předsedající:                     Ing. Miloslav Soukup, MBA                       

  Zapisovatel:                       Tóth Dušan

  Ověřovatel:                       Rambousková Věra

   

  Návrh na usnesení:        Členská schůze souhlasí s navrženými orgány a navrženým programem viz.                                           výše.

  Výsledek hlasování:       pro  34, proti 0, zdržel se 0

   

   

   

  K bodu 3:

  Ing. Soukup vysvětlil, že si družstvo stanovilo na své 27. členské schůzi konané 20. 7. 2011 volbu představenstva, tedy volbu předsedy a místopředsedy a takovouto volbu spojilo i s usnesením, že  výše odměny  bude vždy stanovena členskou schůzí na jedno funkční období.

   

  Návrh na usnesení:       Členská schůze schvaluje jako člena představenstva a do funkce předsedy družstva zvolila Ing. Miloslava Soukupa, MBA

  Výsledek hlasování:       pro 34, proti 0, zdržel se 0  

   

  Návrh na usnesení:       Členská schůze schvaluje jako člena představenstva a do funkce místopředsedy družstva zvolila město Stříbro.

  Výsledek hlasování:       pro 34, proti 0, zdržel se 0  

  Výše odměny pro předsedu družstva v minulém funkčním období byla schůzí družstva stanovena na 5000,-Kč hrubého, což po odečtení daně, sociálního a zdravotního pojištění činí přibližně 3500,-Kč čistého. V případě nižší odměny do 2000,- Kč měsíčně nedochází k jejímu zdanění. Nicméně raději tuto informaci prověří. Předseda družstva se zeptal přítomných, zda má někdo jiný návrh? Vysvětlil úlohu místopředsedy a navrhnul za funkci předsedy odměnu ve výši 5000,- Kč a místopředsedy 1000,-Kč. Město Stříbro se vzdalo odměny.

   

  Návrh na usnesení:       Členská schůze schvaluje odměny na příští funkční období v této výši: Pro předsedu družstva ing. Miloslava Soukupa, MBA 5000,-Kč měsíčně a pro místopředsedu družstva Města Stříbra 0,-Kč.  

  Výsledek hlasování:       pro 34, proti 0, zdržel se 0

  K bodu 4:

   

  Ing. Soukup informoval přítomné o důležitosti kontrolní komise a nutnosti její volby na další funkční období. Především z důvodu transparentnosti veškerých úkonů. Dále navrhl jako člena kontrolní komise : Ing. Kašíka – jako předsedu, ing. Radka Švece a Petru Benešovou.

  Zeptal se přítomných, zda má někdo jiný návrh. Nikdo jiný návrh nepřednesl.

   

  Návrh na usnesení:       Členská schůze schvaluje kontrolní komisi ve složení: Předseda komise – Ing. Kašík, členové – Ing. Radek Švec a Petra Benešová

  Výsledek hlasování:       pro 32, proti 0, zdržel se 2

   

  K bodu 5:

  Předseda družstva krátce představil projekt Revitalizace budov a možnosti získání dotace. Přítomné seznámil se stavem budov a možností jak touto cestou jít k nápravě. Představil zástupce společnosti JM-Servis pana Zedníka a Effembergera, kteří následně předvedli prezentaci a odpovídali na otázky. Během diskuze vystoupil pan místostarosta Záhoř a vyjádřil svou podporu projektu. Nicméně svou vůli vyjádřil tak, že město se bude v průběhu rozhodování v této věci zdržovat hlasování z důvodu, že není a nebude nijak finančně ani věcně zainteresováno.

   

   JM-SERVIS.

  Důležitost revitalizace je především ve stavu budov, který není dobrý a s tím souvisí drahý provoz. Dlouhodobě se připravuje sestavení priorit a nejzávažnějších nákladů budov, které se musí nebo budou muset řešit. Vyhodnoceny byly především :

  Špatný stav pláště budovy, kritický stav balkonů a zatýkání do bytů.

   

  Načasování a proč dochází k představení projektu právě nyní je fakt, že se v příštím roce chystá vypsání dotačního titulu zelená úsporám zaměřená na bytové domy. A fakt, že je nutné upravit příspěvek do fondu oprav, který bude odpovídat reálným hodnotám budoucích investic do obnovy, a který je momentálně vybírán bez závislosti na m2, tento fakt byl projednáván již na minulé schůzi.

   

  Proto předseda družstva sestavil pracovní skupinu skládající se z lidí, zástupců jednotlivých domů,  kteří mají technické povědomí o možném projektu. Jednalo se o Ing. Kašíka, Karla Hodka, Mgr. Kalistu, Ing.  Radka Švece. Ti byli seznámeni s projektem revitalizace a byla pro ně uskutečněna prezentace již v měsíci listopadu. Všemi výše jmenovanými byl projekt odsouhlasen.

   

  V průběhu diskuze, která následovala bezprostředně po prezentaci, došlo většinou přítomných k upozornění na podmínku současné výměny oken. Došlo tedy k bezprostřednímu, nekvalifikovanému, odhadu nákladů a jeho bezprostřednímu započtení do celkové ceny, tak aby se odhadl rámec možného úvěru, s tím, že v co nejkratší době náklady a dostatečnost fondu oprav společnost JM Servis dopočítá.

   

   

  Návrh na usnesení:      Členská schůze schvaluje celkovou revitalizaci všech bytových domů Na Vyhlídce 1454-1457, 1460 a 1461, spočívající zejména v zateplení domů,  rekonstrukce balkonů a oprav komínů a výměny oken. Členská schůze družstva pověřuje představenstvo k veškerým právním úkonům vedoucím k revitalizaci domů.

   

  Výsledek hlasování:       pro 26, proti 3, zdržel se 5

   

  Návrh na usnesení:        Členská schůze schvaluje uzavření mandátní – příkazní smlouvy se společností JM-Servis poradenství s.r.o., která pro družstvo zajistí veškeré kroky potřebné k uskutečnění celkové revitalizace domů s možností získání dotace. Členská schůze družstva pověřuje představenstvo k uzavření takovéto smlouvy. Obsahem smlouvy bude především zajištění: projektové dokumentace, energetického auditu, výběr nejvýhodnějšího bankovního ústavu a dodavatele stavby, komunikaci s úřady a zjišťováním všech potřebných záležitostí v rámci revitalizace, k podání žádosti o dotační titul v programu ZELENÁ ÚSPORÁM, NOVÝ PANEL popřípadě jiného vypsaného dotačního titulu.

   

  Výsledek hlasování:       pro 26, proti 3, zdržel se 5

  Návrh na usnesení:        Členská schůze schvaluje čerpání úvěru potřebnou na celkovou revitalizaci budov Stříbro, Na Vyhlídce  1454-1457, 1460 a 1461 v maximální výši 6 500 000,-Kč, s nejvyšší úrokovou sazbou 2,6 % . Členská schůze družstva pověřuje představenstvo k uzavření takovéto smlouvy.

   

  Výsledek hlasování:       pro 23, proti 3, zdržel se 8

  Návrh na usnesení:        Členská schůze jmenuje pracovní skupinu pro účely zajištění a kontroly průběhu realizace stavby a celkové revitalizace budov ve složení: Ing. Milana Kašíka, Karla Hodka, Mgr. Jakuba Kalistu, Ing.  Radka Švece.

   

  Výsledek hlasování:       pro 28, proti 0, zdržel se 6

   

  K bodu 6:

   

  Informace k připravované změně stanov. Došlo ke zdržení notářskou kanceláří, zadáno nově.

   

  K bodu 7:

   

  Předseda družstva po jednání s bankou zajistil ukončení vinkulace a vyjmutí zástavy nemovitostí vůči bance.

  Zapůjčeny veškeré dokumenty družstva místostarostovi p. Záhořovi k prostudování. Je nutné najít prostor pro uložení veškerých dokumentů.

   

  Na závěr poděkoval předseda družstva všem za účast a popřál spokojené vánoční svátky.

   

  Členská schůze byla ukončena v 20:00 hod.

   

                                                

  -------------------------------------------------------------------

  Stavební a nájemní družstvo Vinice, družstvo

  předseda družstva

  Ing. Miloslav Soukup, MBA

   

   

  Zapsal: p. Tóth Dušan, ing. Kašík Milan                 ………………………………………………

   

  Ověřil:  Rambousková Věra                                       ………………………………………………